ALGEMENE VOORWAARDEN VAN LOWLAND PUMPS & PARTS B.V.
Ingeschreven KvK te Meppel onder dossiernummer 04082215
Artikel 1 Definities

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
  Lowland Pumps & Parts B.V.: gebruiker van de algemene voorwaarde, verder te noemen Lowland;
  Koper: de wederpartij van Lowland, handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf;
  Overeenkomst: de overeenkomst tussen Lowland en koper.
  Artikel 2 Algemeen
 2. De bepalingen van deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Lowland en een koper waarop Lowland deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van
  deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 3. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Lowland, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 4. Algemene voorwaarden van de koper zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van deze voorwaarden op de overeenkomst van toepassing zijn. Alsdan
  zullen eventueel nog strijdige bepalingen in de algemene voorwaarden van Lowland en koper slechts tussen partijen gelden, indien en voor zoveel zij deel uitmaken van de voorwaarden van Lowland.
 5. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Lowland en koper
  zullen alsdan overleggen teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke
  bepaling in acht wordt genomen.
  Artikel 3 Aanbiedingen en offertes
 6. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 7. De door Lowland gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende dertig dagen, tenzij anders aangegeven. Lowland is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de koper schriftelijk
  binnen dertig dagen wordt bevestigd.
 8. Levertijden in offertes van Lowland zijn indicatief en geven de koper bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 9. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede verzend- en eventuele vervoers- en verpakkingskosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
 10. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Lowland daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand,
  tenzij Lowland anders aangeeft.
 11. Een samengestelde prijsopgave verplicht Lowland niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 12. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.
  Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst
 13. Lowland zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 14. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Lowland het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 15. De koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Lowland aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Lowland worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Lowland zijn verstrekt, heeft Lowland het recht de uitvoering van de overeenkomst
  op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de koper in rekening te brengen.
 16. Lowland is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Lowland is uit gegaan van door de koper verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 17. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Lowland de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de koper de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 18. Indien door Lowland of door Lowland ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van koper of een door koper aangewezen locatie, draagt koper kosteloos zorg
  voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 19. Koper vrijwaart Lowland voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan koper toerekenbaar is.
  Artikel 5 Levering
 20. Levering geschiedt af een door Lowland aangegeven lokatie.
 21. Indien levering geschiedt op basis van “Incoterms”, zullen de op het moment van het sluiten van de overeenkomst geldende “Incoterms” van toepassing zijn.
 22. Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat Lowland deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.
 23. Indien de koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Lowland gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van koper.
 24. Indien de zaken worden bezorgd is Lowland gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen. Deze zullen alsdan afzonderlijk worden gefactureerd.
 25. Indien Lowland gegevens behoeft van de koper in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat koper deze aan Lowland ter beschikking heeft gesteld.
 26. Indien Lowland een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de koper Lowland schriftelijk in
  gebreke te stellen.
 27. Lowland is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Lowland is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk
  te factureren.
 28. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Lowland de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de koper de resultaten van de daar
  aan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
  Artikel 6 Monsters en modellen
 29. Is aan de koper een monster of (demo)model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt zonder dat de zaak daaraan behoefde te beantwoorden, tenzij uitdrukkelijk wordt
  overeengekomen dat de zaak daarmee zal overeenstemmen.
 30. Bij overeenkomsten ter zake van een onroerende zaak wordt vermelding van de oppervlakte of andere afmetingen en aanduidingen eveneens vermoed slechts als aanduiding bedoeld te zijn, zonder dat de zaak daaraan behoeft te beantwoorden.
  Artikel 7 Onderzoek, reclames
 31. Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het
  geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.
 32. Eventuele zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen drie dagen na levering schriftelijk aan Lowland te worden gemeld. Niet zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen drie weken na ontdekking doch uiterlijk
  binnen 3 maanden na levering te worden gemeld.
 33. Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft koper verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst koper gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande
  schriftelijke toestemming van Lowland op de wijze zoals door Lowland aangegeven.
  Artikel 8 Vergoedingen, prijs en kosten
 34. Indien Lowland met de koper een vaste verkoopprijs is overeengekomen, is Lowland niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs.
 35. Lowland mag onder andere prijsstijgingen doorberekenen, indien zich tussen het moment van aanbieding en uitvoering van de overeenkomst significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoor
  beeld wisselkoersen, lonen, grondstoffen, halffabrikaten verpakkingsmateriaal.
 36. De door Lowland gehanteerde prijzen zijn exclusief BTW en eventuele andere heffingen, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij
  anders aangegeven.
  Artikel 9 Wijziging van de overeenkomst
 37. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen en / of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling
  overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 38. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd en / of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Lowland zal de koper zo spoedig mogelijk hiervan op
  de hoogte stellen.
 39. Indien de wijziging en / of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties heeft, zal Lowland de koper hierover tevoren inlichten.
 40. Indien een vast tarief is overeengekomen zal Lowland daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit vast tarief tot gevolg heeft.
  Artikel 10 Betaling
 41. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Lowland aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
 42. Indien koper in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de koper van rechtswege in verzuim. Koper is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is
  in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat koper in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
 43. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de koper zijn de vorderingen van Lowland op de koper onmiddellijk opeisbaar.
 44. Lowland heeft het recht de door de koper gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de
  hoofdsom en de lopende rente.
  Lowland kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de koper een andere volgorde voor de toerekening aanwijst.
  Lowland kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
 45. Lowland heeft de mogelijkheid een kredietbeperkingstoeslag van 2% in rekening te brengen. Deze toeslag is niet verschuldigd bij betaling binnen 7 dagen na factuurdatum.
  Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud
 46. Alle door Lowland geleverde zaken, daaronder mede begrepen eventuele ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz. blijven eigendom van Lowland totdat de koper alle navolgende
  verplichtingen uit alle met Lowland gesloten overeenkomsten is nagekomen.
  Algemene leveringsvoorwaarden
 47. De koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
 48. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht Lowland zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden
  daarvan op de hoogte te stellen.
 49. De koper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste
  verzoek ter inzage te geven.
 50. Door Lowland geleverde zaken, die krachtens het onder 1. van dit artikel bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als
  betaalmiddel worden gebruikt.
 51. Voor het geval dat Lowland zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de koper reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Lowland of door deze aan te wijzen derden
  om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Lowland zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.
  Artikel 12 Garantie
 52. Lowland garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld.
 53. De onder 1. genoemde garantie geldt eveneens indien de te leveren zaken zijn bestemd voor het gebruik in het buitenland en koper van dit gebruik te tijde van het aangaan van de overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk
  melding heeft gemaakt aan Lowland.
 54. De onder 1. genoemde garantie geldt gedurende een periode van 3 maanden na levering, tenzij anders schriftelijk tussen partijen is overeengekomen.
 55. Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal Lowland de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving
  ter zake van het gebrek door koper, naar keuze van Lowland, vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt koper zich reeds nu de vervangen zaak aan Lowland te retourneren en de eigendom
  aan Lowland te verschaffen.
 56. De te dezen genoemde garantie geld niet voor slijtdelen alsmede wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Lowland,
  koper of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.
 57. Indien de door Lowland verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak er voor wordt verstrekt.
  Artikel 13 Incassokosten
 58. Is koper in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van koper. Indien koper in
  gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van 250,00.
 59. Indien Lowland hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
 60. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van koper.
 61. Koper is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.
  Artikel 14 Opschorting en ontbinding
 62. Lowland is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
 • Koper de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
 • Na het sluiten van de overeenkomst Lowland ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de koper de verplichtingen niet zal nakomen.
 • Koper bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. Zodra zekerheid is gesteld,
 • vervalt de bevoegdheid tot opschorting, tenzij deze voldoening daardoor onredelijk is vertraagd.
 1. Voorts is Lowland bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en
  billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Lowland op de koper onmiddellijk opeisbaar. Indien Lowland de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 3. Lowland behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.
  Artikel 15 Teruggave ter beschikking gestelde zaken
 4. Indien Lowland aan koper bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is koper gehouden het aldus geleverde binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren.
  Indien de koper deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.
 5. Indien koper, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder 1. genoemde verplichting, heeft Lowland het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder
  de kosten van vervanging, op koper te verhalen.
  Artikel 16 Aansprakelijkheid
 6. Indien door Lowland geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van Lowland jegens koper beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder “Garanties” is geregeld.
 7. Indien Lowland aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het declaratiebedrag. De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de
  assuradeur van Lowland in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.
 8. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
 • De redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
 • De eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Lowland aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij dit gebrek niet aan Lowland toegerekend kan worden;
 • Redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover koper aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 1. Lowland is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 2. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Lowland of zijn ondergeschikten.
  Artikel 17 Risico-overgang
 3. Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op koper over op het moment waarop deze aan koper juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de
  macht van koper of van een door koper aan te wijzen derden worden gebracht.
  Artikel 18 Overmacht
 4. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een
  rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
 5. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Lowland
  geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Lowland niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen en/of niet te voorkomen werkonderbrekingen in het bedrijf van Lowland worden ook daaronder begrepen.
 6. Lowland heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Lowland zijn verbintenis had moeten nakomen.
 7. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeen
  komst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 8. Voorzoveel Lowland ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te
  komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Lowland gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een
  afzonderlijk overeenkomst.
  Artikel 19 Vrijwaringen
 9. De koper vrijwaart Lowland voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de koper verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
 10. Indien koper aan Lowland informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.
  Artikel 20 Intellectuele eigendom en auteursrechten
 11. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Lowland zich de rechten en bevoegdheden voor die Lowland toekomen op grond van de Auteurswet.
 12. Het is de koper niet toegestaan veranderingen in de zaken aan te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.
 13. De in het kader van de overeenkomst eventueel door Lowland tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van Lowland,
  ongeacht of deze aan de koper of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen.
 14. Alle door Lowland eventueel verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz., zijn uitsluitend bestemd om door de koper te worden gebruikt en mogen niet
  door hem zonder voorafgaande toestemming van Lowland worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
 15. Lowland behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken.
  Artikel 21 Geheimhouding
 16. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit
  door een partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 17. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Lowland gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Lowland
  zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Lowland niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de
  wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.
  Artikel 22 Niet-overname personeel
 18. De koper zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede één jaar na beëindiging daarvan, op generlei wijze, behoudens nadat goed zakelijk overleg ter zake heeft plaatsgehad met Lowland, medewerkers van
  Lowland of van ondernemingen waarop Lowland ter uitvoering van deze overeenkomst beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen danwel anderszins,
  direct of indirect, voor zich laten werken.
  Artikel 23 Geschillen
 19. De rechter in de vestigingsplaats van Lowland is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Lowland het recht het geschil voor te leggen aan de volgens
  de wet bevoegde rechter.
 20. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
  Artikel 24 Toepasselijk recht
 21. Op elke overeenkomst tussen Lowland en de koper is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
  Artikel 25 Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden
 22. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Meppel.
 23. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds doorslaggevend.
 24. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.